Wednesday, 20 March 2019

தமிழில் 'மூத்திரம் ' என்ற சொல் எப்படி வந்தது ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
உடம்புக்கு தமிழில் 'மெய் 'என்றொரு சொல் உண்டு .
மெய் +நீர் = மெய் நீர் >மெய்த்திரம் >மூத்திரம் !
இனி நாம் சிறுநீரை 'மெய் நீர் 'என்றே அழைக்கலாம் !~~
(நன்றி -ரவி சிவன் -கோரா பதில் )

No comments:

Post a Comment